konkurs_disnayland_paris

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ


„Disneyland z Elefuntea.pl’’

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ Disneyland z Elefuntea.pl” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma BBTB Rafał Bzdyl z siedzibą w Radomiu, ul.Osiedlowa 28/40,26-600 Radom, zarejestrowana w Urząd Miasta, 26-600 Radom, Kilińskiego 3 o numerze identyfikacyjnym NIP 9481416172 („Organizator ”) działająca na zlecenie sklepu/marki Elefuntea.pl
3. Celem konkursu jest promowanie kreatywności dzieci i rozwój ich zdolności manualnych oraz bezpieczna zabawa.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia.
5. Każda praca zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną przez dane dziecko z ewentualną pomocą jego Opiekuna, który jest jednocześnie Uczestnikiem Konkursu.
6. Uczestnikiem Opiekunem w imieniu dziecka biorącego udział w konkursie jest pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U.z 2014 r. Poz. 121 z e zm.), zamieszkała na terenie Polski, biorąca udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie („Uczestnik ”).
7. Konkurs zaczyna się 07.01.2015 roku o godz.8:00, a kończy dnia 20.03.2015 roku o godz. 23:59:59.
8. Do wzięcia udziału w Konkursie uprawnia zakup Zestawu GUMEK COLORED LOOMS BANDS (4200 szt. lub 6000 szt. lub 12000 szt.) - ,,Produkt Konkursowy’’ zakupionych wyłącznie na stronie elefuntea.pl potwierdzony paragonem wystawianym przy zakupie i dołączanym do przesyłki.

ZESTAW_KONKURSOWY_4200

ZESTAW KONKURSOWY COLORED LOOMS BANDS 4200


ZESTAW_KONKURSOWY_6000

ZESTAW KONKURSOWY COLORED LOOMS BANDS 6000 

ZESTAW_KONKURSOWY_12000

ZESTAW KONKURSOWY COLORED LOOMS BANDS 12000

9. Tematyka pracy konkursowej związana jest z Disneylandem. Należy zobrazować poprzez wyplecenie z kolorowych gumek Colored Looms bands postaci, rzeczy, obrazka tego co z Disnaylandem dziecku się kojarzy
10. Technika plastyczna wykonania pracy to plecenie i/lub wyplatanie z gumek.
11. Jedno dziecko w konkursie w ramach jednego zgłoszenia konkursowego może wykonać i przedstawić maksymalnie 3 prace, które wezmą udział w konkursie.
12. Zakup Produktów Konkursowych przed rozpoczęciem lub po upływie terminu wskazanego w ust. 5 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
13. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną, loterią audiotekstową, ani żadną inną grą losową przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 
14. Dane osobowe Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, nr telefonu i adres będą przetwarzanie przez Organizatora w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 z zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest –w rozumieniu tej ustawy –BBTB Rafał Bzdyl tj. Organizator. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
15. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współdziałające z tymi podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych., a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie podanym w punkcie 7 § 1 :
a. dokonać zakupu dowolnego Produktu Konkursowego wymienionego w punkcie 8 § 1 w sklepie elefuntea.pl
b. zachować dowód zakupu,
c. przesłać pracę konkursową w maksymalnym terminie do 20.03.2015 godz.23:59:59 na adres

Elefuntea.pl, ul. Mostowa 7, 05-500 Piaseczno/ Siedliska z dopiskiem ,,Disneyland z Elefuntea.pl’’

wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, imienia i nazwiska oraz wieku dziecka wykonującego pracę, oraz adresem mailowym Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym według załączonego do Regulaminu wzoru oraz dołączeniu paragonu zakupowego Produktu Konkursowego
2. Dokonanie zakupu Produktu Konkursowego w punkcie 8 § 1 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia i przesłania w jednym zgłoszeniu maksymalnie 3 prac konkursowych.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktu Konkursowego na jednym paragonie/fakturze ,Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń zgodnie z zasadą, że zakup jednego Produktu Konkursowego uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia. 
4. W Konkursie nie będą uwzględniane:
a. zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w ust. 1 tego paragrafu,
b. niezawierające danych podanych w punkcie 1c niniejszego paragrafu, lub braku pracy konkursowej
5. W trakcie trwania konkursu wszelkie pytania lub wątpliwości można wyjaśnić mailowo 
kontakt@elefuntea.pl

§3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
a. Nagroda główna
6 dniowa wycieczka autokarowa do Disneylandu i Parku Asterixa we Francji dla 2 osób (Opiekun + 1 dziecko) o wartości ok. 3500 zł w terminie 28.05-02.06.2016 roku
• Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, bar i wc)
• Bilety wstępu do parków i zwiedzanych obiektów, obowiązujące przez cały pobyt
• Zakwaterowanie: 3 doby hotelowe
Hotele ** klasy turystycznej - wszystkie położone na przedmieściach Paryża, w pobliżu stacji metra lub RER.
Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie z łazienkami i wc oraz telefonem i TV-sat.
• Wyżywienie: śniadania kontynentalne
• Ubezpieczenie (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż)
• Opieka pilota podczas wycieczki
Orientacyjny Program wyjazdu w paragrafie.6 Regulaminu
b. Nagrody dodatkowe
5 X kupony rabatowe na zakupy w sklepie elefuntea.pl o wartości 200 zł każdy
2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi ok. 5 500 zł brutto.
3.Do nagrody głównej i nagród dodatkowych doliczony zostanie i opłacony przez Organizatora podatek od nagród w Konkursie, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.;( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
4. Każdy z uczestników może wygrać tylko 1 nagrodę główną i /lub 1 nagrodę dodatkową w postaci bonu na zakupy w sklepie elefuntea.pl o wartości 200zł
5.Laureaci będą wybierani na posiedzeniu Komisji Konkursowej dnia 25.03.2016 roku. Komisja składać się będzie z 3 osób wybieranych przez Organizatora. Jedna z prac w prawidłowo nadesłanym zgłoszeniu, które zostanie ocenione przez Komisję Konkursową najwyżej wygrywa nagrodę główną („Laureat I stopnia”).
6.Dodatkowo kolejnych 5 najwyżej ocenionych prac w prawidłowo nadesłanych zgłoszeniach, zostanie nagrodzona kuponem rabatowym na zakupy w sklepie elefuntea.pl o wartości 200zł.(„Laureaci II stopnia ”).
7.W ocenie wykonania pracy konkursowej przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję Konkursową):
a. oryginalność,
b. pomysłowość,
c. staranność wykonania,
d. przydatność w działaniach marketingowych dla Elefuntea.pl.
8. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c. podpisanie listy Laureatów Konkursu, które otrzymały prawo do nagrody
d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
9. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
a. w ciągu 5 dni od daty posiedzenia Komisji Konkursowej, Organizator skontaktuje się mailowo z każdym z Laureatów na podany adres mailowy w zgłoszeniu konkursowym.
b. Laureat mailowo zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz podanie swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością)
c. na odpowiedź z potwierdzeniem danych Organizator oczekiwać będzie maksymalnie 10 dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia o nagrodzie.
10.Procedura weryfikacyjna dla nagród zakończy się najpóźniej w dniu 2.04.2016 roku.
11.Laureat traci prawo do nagrody, gdy:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu; lub
b. nie potwierdzi mailowo swoich danych koniecznych do przesłania nagrody
12.Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 7 kwietnia 2016 na stronie internetowej www.facebook.com/elefuntea
14. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie nagrodzonej pracy na portalu społecznościowym www.facebook.com/elefuntea

§4 WYDANIE NAGRÓD
Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 07.05.2016roku.

§5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie email kontakt@elefuntea.pl
Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Uczestnik Konkursu, w celu złożenia reklamacji, na zasadach wskazanych powyżej, jest zobowiązany do podania Organizatorowi swoich danych osobowych wskazanych w punkcie 1 powyżej, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Konkursową. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w niniejszym § 5. Podanie danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu jej rozpatrzenia.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest BBTB Rafał Bzdyl
6.Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§6 Nagroda Główna – orientacyjny Program wycieczki

Dzień 1
Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd przez Niemcy i Belgię.
Dzień 2
Przyjazd do Paryża. Zwiedzanie miasta: Muzeum Figur Woskowych Grevin, a następnie spacer po Polach Elizejskich, najsłynniejszej alei świata.
Dzień 3
Po śniadaniu całodzienny pobyt (do godz. 20:00 - 21:00) w największym w Europie parku tematycznym- podparyskim Eurodisneylandzie, składającym się z 4 "krain": "Fantazja" - m.in. zamek Śpiącej Królewny, "Pogranicze" - m.in. góra piorunów, "Przygoda" - m.in.Indiana Jones i świątynia Zagłady, "Wynalazki" - m.in.Nautilus Julesa Verne'a.
Dzień 4
Po śniadaniu - Aquaboulevaru, sieć basenów na południu Paryża. Po południu zwiedzanie najstarszej części Paryża, czyli Wyspy Cite: Katedra Notre Dame, ozdobiona wspaniałymi witrażami i kunsztownie wykonanymi portalami. Kolejnym punktem programu będzie Wieża Eiffla, najsłynniejsza żelazna budowla Paryża. Wjazd windą na wysokość prawie 300 m przyprawia o zawrót głowy, ale wspaniała panorama Paryża pozostawia niezapomniane przeżycia. Ostatnim punktem będzie rejs statkiem po Sekwanie.
Dzień 5
Po śniadaniu przejazd do Parku Asterixa, wzorowanego na słynnym komiksie o przygodach sympatycznych Gallów: Asterixa, Obelixa i jego przyjaciół. Do najciekawszych atrakcji należy: wioska Asterixa (replika galijskiej wioski), antyczna Grecja (pałac Minosa i replika konia trojańskiego) oraz rzymskie miasto. Wyjazd do Polski ok. godz. 17.00.
Dzień 6
Powrót do Polski.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
2.Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie http://elefuntea.pl/content/category/2-konkursy

Siedliska, 07.01.2016 rok.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ,,Disneyland z Elefuntea.pl’’


Zgłoszenie Konkursowe

„Disneyland z Elefuntea.pl’’

Imię i nazwisko Uczestnika (zgłaszającego) …….…………………………………………………………………………….


Imię i nazwisko Dziecko wykonującego pracę……………………………………………………………………………….


Wiek dziecka:……………………………………………………………………………………………………………………….………


Praca/e przedstawia/ją (opis)


1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Adres mailowy Uczestnika do kontaktu:………………………………………………………………………………………….


Numer telefonu kontaktowego Uczestnika……………………………………………………………………………………


Oświadczam że ww. dane osobowe podałem/AM dobrowolnie i jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 z zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest –w rozumieniu tej ustawy –BBTB Rafał Bzdyl tj. Organizator.

…………………………………………………………..
Data i Podpis Uczestnika


DISNEYLAND Z ELEFUNTEA.PL - elefuntea.pl js_def

konkurs_disnayland_paris

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ


„Disneyland z Elefuntea.pl’’

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ Disneyland z Elefuntea.pl” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma BBTB Rafał Bzdyl z siedzibą w Radomiu, ul.Osiedlowa 28/40,26-600 Radom, zarejestrowana w Urząd Miasta, 26-600 Radom, Kilińskiego 3 o numerze identyfikacyjnym NIP 9481416172 („Organizator ”) działająca na zlecenie sklepu/marki Elefuntea.pl
3. Celem konkursu jest promowanie kreatywności dzieci i rozwój ich zdolności manualnych oraz bezpieczna zabawa.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia.
5. Każda praca zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną przez dane dziecko z ewentualną pomocą jego Opiekuna, który jest jednocześnie Uczestnikiem Konkursu.
6. Uczestnikiem Opiekunem w imieniu dziecka biorącego udział w konkursie jest pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U.z 2014 r. Poz. 121 z e zm.), zamieszkała na terenie Polski, biorąca udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie („Uczestnik ”).
7. Konkurs zaczyna się 07.01.2015 roku o godz.8:00, a kończy dnia 20.03.2015 roku o godz. 23:59:59.
8. Do wzięcia udziału w Konkursie uprawnia zakup Zestawu GUMEK COLORED LOOMS BANDS (4200 szt. lub 6000 szt. lub 12000 szt.) - ,,Produkt Konkursowy’’ zakupionych wyłącznie na stronie elefuntea.pl potwierdzony paragonem wystawianym przy zakupie i dołączanym do przesyłki.

ZESTAW_KONKURSOWY_4200

ZESTAW KONKURSOWY COLORED LOOMS BANDS 4200


ZESTAW_KONKURSOWY_6000

ZESTAW KONKURSOWY COLORED LOOMS BANDS 6000 

ZESTAW_KONKURSOWY_12000

ZESTAW KONKURSOWY COLORED LOOMS BANDS 12000

9. Tematyka pracy konkursowej związana jest z Disneylandem. Należy zobrazować poprzez wyplecenie z kolorowych gumek Colored Looms bands postaci, rzeczy, obrazka tego co z Disnaylandem dziecku się kojarzy
10. Technika plastyczna wykonania pracy to plecenie i/lub wyplatanie z gumek.
11. Jedno dziecko w konkursie w ramach jednego zgłoszenia konkursowego może wykonać i przedstawić maksymalnie 3 prace, które wezmą udział w konkursie.
12. Zakup Produktów Konkursowych przed rozpoczęciem lub po upływie terminu wskazanego w ust. 5 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
13. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną, loterią audiotekstową, ani żadną inną grą losową przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 
14. Dane osobowe Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, nr telefonu i adres będą przetwarzanie przez Organizatora w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 z zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest –w rozumieniu tej ustawy –BBTB Rafał Bzdyl tj. Organizator. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
15. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współdziałające z tymi podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych., a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie podanym w punkcie 7 § 1 :
a. dokonać zakupu dowolnego Produktu Konkursowego wymienionego w punkcie 8 § 1 w sklepie elefuntea.pl
b. zachować dowód zakupu,
c. przesłać pracę konkursową w maksymalnym terminie do 20.03.2015 godz.23:59:59 na adres

Elefuntea.pl, ul. Mostowa 7, 05-500 Piaseczno/ Siedliska z dopiskiem ,,Disneyland z Elefuntea.pl’’

wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, imienia i nazwiska oraz wieku dziecka wykonującego pracę, oraz adresem mailowym Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym według załączonego do Regulaminu wzoru oraz dołączeniu paragonu zakupowego Produktu Konkursowego
2. Dokonanie zakupu Produktu Konkursowego w punkcie 8 § 1 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia i przesłania w jednym zgłoszeniu maksymalnie 3 prac konkursowych.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktu Konkursowego na jednym paragonie/fakturze ,Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń zgodnie z zasadą, że zakup jednego Produktu Konkursowego uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia. 
4. W Konkursie nie będą uwzględniane:
a. zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w ust. 1 tego paragrafu,
b. niezawierające danych podanych w punkcie 1c niniejszego paragrafu, lub braku pracy konkursowej
5. W trakcie trwania konkursu wszelkie pytania lub wątpliwości można wyjaśnić mailowo 
kontakt@elefuntea.pl

§3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
a. Nagroda główna
6 dniowa wycieczka autokarowa do Disneylandu i Parku Asterixa we Francji dla 2 osób (Opiekun + 1 dziecko) o wartości ok. 3500 zł w terminie 28.05-02.06.2016 roku
• Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, bar i wc)
• Bilety wstępu do parków i zwiedzanych obiektów, obowiązujące przez cały pobyt
• Zakwaterowanie: 3 doby hotelowe
Hotele ** klasy turystycznej - wszystkie położone na przedmieściach Paryża, w pobliżu stacji metra lub RER.
Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie z łazienkami i wc oraz telefonem i TV-sat.
• Wyżywienie: śniadania kontynentalne
• Ubezpieczenie (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż)
• Opieka pilota podczas wycieczki
Orientacyjny Program wyjazdu w paragrafie.6 Regulaminu
b. Nagrody dodatkowe
5 X kupony rabatowe na zakupy w sklepie elefuntea.pl o wartości 200 zł każdy
2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi ok. 5 500 zł brutto.
3.Do nagrody głównej i nagród dodatkowych doliczony zostanie i opłacony przez Organizatora podatek od nagród w Konkursie, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.;( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
4. Każdy z uczestników może wygrać tylko 1 nagrodę główną i /lub 1 nagrodę dodatkową w postaci bonu na zakupy w sklepie elefuntea.pl o wartości 200zł
5.Laureaci będą wybierani na posiedzeniu Komisji Konkursowej dnia 25.03.2016 roku. Komisja składać się będzie z 3 osób wybieranych przez Organizatora. Jedna z prac w prawidłowo nadesłanym zgłoszeniu, które zostanie ocenione przez Komisję Konkursową najwyżej wygrywa nagrodę główną („Laureat I stopnia”).
6.Dodatkowo kolejnych 5 najwyżej ocenionych prac w prawidłowo nadesłanych zgłoszeniach, zostanie nagrodzona kuponem rabatowym na zakupy w sklepie elefuntea.pl o wartości 200zł.(„Laureaci II stopnia ”).
7.W ocenie wykonania pracy konkursowej przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję Konkursową):
a. oryginalność,
b. pomysłowość,
c. staranność wykonania,
d. przydatność w działaniach marketingowych dla Elefuntea.pl.
8. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c. podpisanie listy Laureatów Konkursu, które otrzymały prawo do nagrody
d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
9. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
a. w ciągu 5 dni od daty posiedzenia Komisji Konkursowej, Organizator skontaktuje się mailowo z każdym z Laureatów na podany adres mailowy w zgłoszeniu konkursowym.
b. Laureat mailowo zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz podanie swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością)
c. na odpowiedź z potwierdzeniem danych Organizator oczekiwać będzie maksymalnie 10 dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia o nagrodzie.
10.Procedura weryfikacyjna dla nagród zakończy się najpóźniej w dniu 2.04.2016 roku.
11.Laureat traci prawo do nagrody, gdy:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu; lub
b. nie potwierdzi mailowo swoich danych koniecznych do przesłania nagrody
12.Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 7 kwietnia 2016 na stronie internetowej www.facebook.com/elefuntea
14. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie nagrodzonej pracy na portalu społecznościowym www.facebook.com/elefuntea

§4 WYDANIE NAGRÓD
Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 07.05.2016roku.

§5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie email kontakt@elefuntea.pl
Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Uczestnik Konkursu, w celu złożenia reklamacji, na zasadach wskazanych powyżej, jest zobowiązany do podania Organizatorowi swoich danych osobowych wskazanych w punkcie 1 powyżej, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Konkursową. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w niniejszym § 5. Podanie danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu jej rozpatrzenia.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest BBTB Rafał Bzdyl
6.Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§6 Nagroda Główna – orientacyjny Program wycieczki

Dzień 1
Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd przez Niemcy i Belgię.
Dzień 2
Przyjazd do Paryża. Zwiedzanie miasta: Muzeum Figur Woskowych Grevin, a następnie spacer po Polach Elizejskich, najsłynniejszej alei świata.
Dzień 3
Po śniadaniu całodzienny pobyt (do godz. 20:00 - 21:00) w największym w Europie parku tematycznym- podparyskim Eurodisneylandzie, składającym się z 4 "krain": "Fantazja" - m.in. zamek Śpiącej Królewny, "Pogranicze" - m.in. góra piorunów, "Przygoda" - m.in.Indiana Jones i świątynia Zagłady, "Wynalazki" - m.in.Nautilus Julesa Verne'a.
Dzień 4
Po śniadaniu - Aquaboulevaru, sieć basenów na południu Paryża. Po południu zwiedzanie najstarszej części Paryża, czyli Wyspy Cite: Katedra Notre Dame, ozdobiona wspaniałymi witrażami i kunsztownie wykonanymi portalami. Kolejnym punktem programu będzie Wieża Eiffla, najsłynniejsza żelazna budowla Paryża. Wjazd windą na wysokość prawie 300 m przyprawia o zawrót głowy, ale wspaniała panorama Paryża pozostawia niezapomniane przeżycia. Ostatnim punktem będzie rejs statkiem po Sekwanie.
Dzień 5
Po śniadaniu przejazd do Parku Asterixa, wzorowanego na słynnym komiksie o przygodach sympatycznych Gallów: Asterixa, Obelixa i jego przyjaciół. Do najciekawszych atrakcji należy: wioska Asterixa (replika galijskiej wioski), antyczna Grecja (pałac Minosa i replika konia trojańskiego) oraz rzymskie miasto. Wyjazd do Polski ok. godz. 17.00.
Dzień 6
Powrót do Polski.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
2.Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie http://elefuntea.pl/content/category/2-konkursy

Siedliska, 07.01.2016 rok.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ,,Disneyland z Elefuntea.pl’’


Zgłoszenie Konkursowe

„Disneyland z Elefuntea.pl’’

Imię i nazwisko Uczestnika (zgłaszającego) …….…………………………………………………………………………….


Imię i nazwisko Dziecko wykonującego pracę……………………………………………………………………………….


Wiek dziecka:……………………………………………………………………………………………………………………….………


Praca/e przedstawia/ją (opis)


1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Adres mailowy Uczestnika do kontaktu:………………………………………………………………………………………….


Numer telefonu kontaktowego Uczestnika……………………………………………………………………………………


Oświadczam że ww. dane osobowe podałem/AM dobrowolnie i jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 z zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest –w rozumieniu tej ustawy –BBTB Rafał Bzdyl tj. Organizator.

…………………………………………………………..
Data i Podpis Uczestnika