Regulamin konkursu „WYGRAJ SUPERRR ZEGAR”

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych jako Klient sklepu elefuntea.pl pod adresem internetowym http://elefuntea.pl.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem konkursu „WYGRAJ SUPERRR ZEGAR”, zwanego dalej Konkursem, jest BBTB Bzdyl Rafał z siedzibą w Radomiu, wpisana do rejestru działalności gospodarczej dla m. Radomia, pod numerem 052622, zwana dalej Organizatorem. Konkurs organizowany jest na zlecenie BBTB Bzdyl Rafał zarejestrowanym w Radomiu, ul. Osiedlowa 28/40.

3. Adres korespondencyjny Organizatora: Szczęśliwa 6, 05-502 Wólka Kozodawska.

4. Konkurs jest przeprowadzany w sklepie internetowym pod adresem internetowym http://elefuntea.pl, którego właścicielem jest BBTB Bzdyl Rafał z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Osiedlowa 28/40, wpisana do rejestru działalności gospodarczej dla m. Radomia, pod numerem 052622, zwana dalej BBTB.

5. Konkurs rozpoczyna się 01.07.2015 r. o godzinie 00.00 i trwa do 31.08.2015 r. do godziny 24.00.

6. Organizator Konkursu informują o zasadach Konkursu za pośrednictwem sklepu internetowego elefuntea.pl w zakładce "Konkursy dla Dzieci".

7. Regulamin dostępny jest w sklepie internetowym elefuntea.pl.


§ 2 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

a. 1 x SUPERRR DUŻY ZEGAR z naklejkową aplikacją naścienną - nagroda I stopnia.

b. 100 x roczny abonament na pobieranie on-line z elefuntea.pl zestawów kreatywnych

2. W przypadku wystąpienia obowiązku rozliczenia zryczałtowanego podatku od nagród wydanych w konkursie, Organizator zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego podatku wynikającego z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do klientów sklepu elefuntea.pl.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta Klienta w sklepie elefunteat.pl oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

3. Aby posiadać aktywne konto Klienta w sklepie internetowym elefuntea.pl należy podać na zamieszczonym na nim formularzu rejestracyjnym swój nick, adres e-mail i zaakceptować regulamin sklepu elefuntea.pl. Akceptacja ww. regulaminu jest dobrowolna, przy czym jest warunkiem koniecznym rejestracji konta.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C. Osoby te zwane są dalej Uczestnikami lub każda z osobna Uczestnikiem. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy elefuntea.pl. oraz Organizatora a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również:
a) zakup w sklepie elefuntea.pl w czasie trwania konkursu min. jednego ZESTAWU PREZENTOWEGO XXXL marki CLOLB (atestowane i bezpieczne kolorowe gumki Loom Bands),
b) wykonaniu pracy konkursowej polegającej na przesłaniu zdjęcia rysunku FUNCIK'a i odpowiedzi na pytanie "Jakim zwierzęciem jest Funcik symbol sklepu elefuntea.pl ?" na mail kontakt@elefuntea.pl, w tytule wpisz „WYGRAJ SUPERRR ZEGAR”. Zdjęcie powinno mieć rozmiar nie większy niż 3 MB,
c) akceptacja niniejszego Regulaminu.

7. Dokonując akceptacji, o której mowa w ust. 6 lit. e) Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub przedłożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu Organizatora, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

9. Z zastrzeżeniem treści ust. 10 poniżej, jeden zakup, o którym mowa w §3 ust.6 upoważnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.

10. Każdy kolejny zakup w sklepie elefuntea.pl produktów CLOLB upoważnia do dokonania kolejnego zgłoszenia udziału w Konkursie i tym samy zwiększa szansę na nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. Sposoby wykonania pracy konkursowej, o której mowa w §3 ust. 6 lit. b) nie mogą się powtarzać.


§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.

2. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora (osoby wskazane przez BBTB ).

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest honorowy.

4. Głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.

5. Czas pracy i zasady głosowania wyznacza i określa Przewodniczący Komisji Konkursowej wybrany spośród jej członków.

6. Oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa dokona według własnego uznania, uwzględniając jakość, oryginalność i walory artystyczne pracy konkursowej. Praca konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub prawem. Ponadto praca konkursowa nie może zawierać treści, które mogą być uznane za reklamę jakiejkolwiek osoby trzeciej, za wyjątkiem BBTB lub elefuntea.pl.


§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcami zostaną autorzy 101. najciekawszych prac konkursowych, wyłonieni w drodze głosowania internautów, a zweryfikowani przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki wskazane w Regulaminie. Autor najciekawszej prac otrzyma nagrodę I stopnia, autorzy 100 wyróżnionych prac otrzymają nagrodę II stopnia.

2. Komisja Konkursowa ogłosi Laureatów do 10.09.2015 r. do godz. 20.00 w sklepie elefuntea.pl i/lub na FanPagu https://www.facebook.com/elefuntea, wskazując ich dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

3. Nagroda I stopnia zostanie wysłana do Laureatana koszt Organizatora, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Nagrodę II stopnia należy pobrać ze sklepu elefuntea.pl w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty wysłania przez Organizatora maila z informacją o kodzie dostępowym.

5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie Uczestnik traci prawo do jej otrzymania, a nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

6. Przepadek nagród I lub II stopnia następuje także w przypadku, kiedy Laureat odmówi okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość podczas odbioru nagrody lub gdy na podstawie dokumentu tożsamości nie będzie możliwa identyfikacja Uczestnika.

7. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ich ekwiwalentu. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Laureat nie może scedować prawa do nagrody na inną osobę.

8. Odbiór nagrody Laureat zobowiązany jest potwierdzić czytelnym własnoręcznym podpisem wskazując jednocześnie datę odbioru.


§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest BBTB Bzdyl Rafał, która to firma powierza Organizatorowi, na podstawie odrębnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestnika w zakresie nicku i adresu e-mail będą wykorzystywane przez elefuntea.pl w celu rejestracji, o której mowa w §3 ust. 3.

3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie jego wizerunku mogą być przetwarzane w związku z wykonaniem i przekazaniem przez niego Organizatorowi pracy określonej w §3 ust. 6 lit. d).

4. Dane osobowe Laureata w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu do dostarczenia nagrody I stopnia będą udostępnione podmiotom świadczącym usługi kurierskie w celu jej dostarczenia, zaś dane Laureata w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania będą przetwarzane w sposób określony w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

5. Dane osobowe Laureata w zakresie jego adresu e-mail będą przetwarzane w celu przekazania informacji, o której mowa w § 5 ust. 4.

6. Niezależnie od treści ust. 2 – 5 powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym, na podstawie przepisów prawa, w celu i zakresie z nich wynikającym.

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych podanych dobrowolnie, przysługuje mu prawo kontroli ich przetwarzania, w szczególności dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.


§ 7 PRAWA AUTORSKIE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich Utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które powstały w związku z wykonaniem wskazanej w §3 ust.6 regulaminu pracy konkursowej.

2. Uczestnik oświadcza, że:
a) treść Utworu nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych do Utworu.
b) utwory nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
c) nie przeniósł majątkowych praw autorskich do Utworu na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z pracy konkursowej. Posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, zobowiązuje się również zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora, BBTB lub elefuntea.pl, zgodnie z regulaminem i udzielonymi na podstawie regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych do wizerunku. W przypadku wykorzystania wizerunku osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania zgody takich osób na wykorzystanie ich wizerunku.

4. Organizatorowi i elefuntea.pl przysługuje prawo do dokonywania i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Utworach, według uznania elefuntea.pl, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechniania opracowań (prawo wykonywania zależnych praw autorskich do pracy konkursowej).

5. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworu, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.07.2015 r.

Radom, dnia 01.07.2015 r


Wygraj SUPERRR ZEGAR - elefuntea.pl js_def


Regulamin konkursu „WYGRAJ SUPERRR ZEGAR”

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych jako Klient sklepu elefuntea.pl pod adresem internetowym http://elefuntea.pl.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem konkursu „WYGRAJ SUPERRR ZEGAR”, zwanego dalej Konkursem, jest BBTB Bzdyl Rafał z siedzibą w Radomiu, wpisana do rejestru działalności gospodarczej dla m. Radomia, pod numerem 052622, zwana dalej Organizatorem. Konkurs organizowany jest na zlecenie BBTB Bzdyl Rafał zarejestrowanym w Radomiu, ul. Osiedlowa 28/40.

3. Adres korespondencyjny Organizatora: Szczęśliwa 6, 05-502 Wólka Kozodawska.

4. Konkurs jest przeprowadzany w sklepie internetowym pod adresem internetowym http://elefuntea.pl, którego właścicielem jest BBTB Bzdyl Rafał z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Osiedlowa 28/40, wpisana do rejestru działalności gospodarczej dla m. Radomia, pod numerem 052622, zwana dalej BBTB.

5. Konkurs rozpoczyna się 01.07.2015 r. o godzinie 00.00 i trwa do 31.08.2015 r. do godziny 24.00.

6. Organizator Konkursu informują o zasadach Konkursu za pośrednictwem sklepu internetowego elefuntea.pl w zakładce "Konkursy dla Dzieci".

7. Regulamin dostępny jest w sklepie internetowym elefuntea.pl.


§ 2 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

a. 1 x SUPERRR DUŻY ZEGAR z naklejkową aplikacją naścienną - nagroda I stopnia.

b. 100 x roczny abonament na pobieranie on-line z elefuntea.pl zestawów kreatywnych

2. W przypadku wystąpienia obowiązku rozliczenia zryczałtowanego podatku od nagród wydanych w konkursie, Organizator zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego podatku wynikającego z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do klientów sklepu elefuntea.pl.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta Klienta w sklepie elefunteat.pl oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

3. Aby posiadać aktywne konto Klienta w sklepie internetowym elefuntea.pl należy podać na zamieszczonym na nim formularzu rejestracyjnym swój nick, adres e-mail i zaakceptować regulamin sklepu elefuntea.pl. Akceptacja ww. regulaminu jest dobrowolna, przy czym jest warunkiem koniecznym rejestracji konta.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C. Osoby te zwane są dalej Uczestnikami lub każda z osobna Uczestnikiem. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy elefuntea.pl. oraz Organizatora a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również:
a) zakup w sklepie elefuntea.pl w czasie trwania konkursu min. jednego ZESTAWU PREZENTOWEGO XXXL marki CLOLB (atestowane i bezpieczne kolorowe gumki Loom Bands),
b) wykonaniu pracy konkursowej polegającej na przesłaniu zdjęcia rysunku FUNCIK'a i odpowiedzi na pytanie "Jakim zwierzęciem jest Funcik symbol sklepu elefuntea.pl ?" na mail kontakt@elefuntea.pl, w tytule wpisz „WYGRAJ SUPERRR ZEGAR”. Zdjęcie powinno mieć rozmiar nie większy niż 3 MB,
c) akceptacja niniejszego Regulaminu.

7. Dokonując akceptacji, o której mowa w ust. 6 lit. e) Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub przedłożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu Organizatora, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

9. Z zastrzeżeniem treści ust. 10 poniżej, jeden zakup, o którym mowa w §3 ust.6 upoważnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.

10. Każdy kolejny zakup w sklepie elefuntea.pl produktów CLOLB upoważnia do dokonania kolejnego zgłoszenia udziału w Konkursie i tym samy zwiększa szansę na nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. Sposoby wykonania pracy konkursowej, o której mowa w §3 ust. 6 lit. b) nie mogą się powtarzać.


§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.

2. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora (osoby wskazane przez BBTB ).

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest honorowy.

4. Głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.

5. Czas pracy i zasady głosowania wyznacza i określa Przewodniczący Komisji Konkursowej wybrany spośród jej członków.

6. Oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa dokona według własnego uznania, uwzględniając jakość, oryginalność i walory artystyczne pracy konkursowej. Praca konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub prawem. Ponadto praca konkursowa nie może zawierać treści, które mogą być uznane za reklamę jakiejkolwiek osoby trzeciej, za wyjątkiem BBTB lub elefuntea.pl.


§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcami zostaną autorzy 101. najciekawszych prac konkursowych, wyłonieni w drodze głosowania internautów, a zweryfikowani przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki wskazane w Regulaminie. Autor najciekawszej prac otrzyma nagrodę I stopnia, autorzy 100 wyróżnionych prac otrzymają nagrodę II stopnia.

2. Komisja Konkursowa ogłosi Laureatów do 10.09.2015 r. do godz. 20.00 w sklepie elefuntea.pl i/lub na FanPagu https://www.facebook.com/elefuntea, wskazując ich dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

3. Nagroda I stopnia zostanie wysłana do Laureatana koszt Organizatora, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Nagrodę II stopnia należy pobrać ze sklepu elefuntea.pl w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty wysłania przez Organizatora maila z informacją o kodzie dostępowym.

5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie Uczestnik traci prawo do jej otrzymania, a nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

6. Przepadek nagród I lub II stopnia następuje także w przypadku, kiedy Laureat odmówi okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość podczas odbioru nagrody lub gdy na podstawie dokumentu tożsamości nie będzie możliwa identyfikacja Uczestnika.

7. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ich ekwiwalentu. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Laureat nie może scedować prawa do nagrody na inną osobę.

8. Odbiór nagrody Laureat zobowiązany jest potwierdzić czytelnym własnoręcznym podpisem wskazując jednocześnie datę odbioru.


§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest BBTB Bzdyl Rafał, która to firma powierza Organizatorowi, na podstawie odrębnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestnika w zakresie nicku i adresu e-mail będą wykorzystywane przez elefuntea.pl w celu rejestracji, o której mowa w §3 ust. 3.

3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie jego wizerunku mogą być przetwarzane w związku z wykonaniem i przekazaniem przez niego Organizatorowi pracy określonej w §3 ust. 6 lit. d).

4. Dane osobowe Laureata w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu do dostarczenia nagrody I stopnia będą udostępnione podmiotom świadczącym usługi kurierskie w celu jej dostarczenia, zaś dane Laureata w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania będą przetwarzane w sposób określony w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

5. Dane osobowe Laureata w zakresie jego adresu e-mail będą przetwarzane w celu przekazania informacji, o której mowa w § 5 ust. 4.

6. Niezależnie od treści ust. 2 – 5 powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym, na podstawie przepisów prawa, w celu i zakresie z nich wynikającym.

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych podanych dobrowolnie, przysługuje mu prawo kontroli ich przetwarzania, w szczególności dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.


§ 7 PRAWA AUTORSKIE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich Utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które powstały w związku z wykonaniem wskazanej w §3 ust.6 regulaminu pracy konkursowej.

2. Uczestnik oświadcza, że:
a) treść Utworu nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych do Utworu.
b) utwory nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
c) nie przeniósł majątkowych praw autorskich do Utworu na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z pracy konkursowej. Posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, zobowiązuje się również zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora, BBTB lub elefuntea.pl, zgodnie z regulaminem i udzielonymi na podstawie regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych do wizerunku. W przypadku wykorzystania wizerunku osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania zgody takich osób na wykorzystanie ich wizerunku.

4. Organizatorowi i elefuntea.pl przysługuje prawo do dokonywania i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Utworach, według uznania elefuntea.pl, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechniania opracowań (prawo wykonywania zależnych praw autorskich do pracy konkursowej).

5. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworu, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.07.2015 r.

Radom, dnia 01.07.2015 r